ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಗಳೂರು

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ,ಕಾಂಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಂಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೈಗ್ರೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಲ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು


web counter
web counter


How Many People Visit